Mitt släktträd

Måns Persson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Per Svensson Karin Månsdotter

Partners:

Partner Födelsedatum Barn
Karin Johansdotter 1696 Anna Månsdotter

Personhändelser

Händelsetyp Datum Plats Beskrivning
Födelse 1686 Godegård (E), Åsa
Vigsel 23 JUN 1717 Godegård (E)
Sysselsättning Bonde
Död 5 MAY 1740 Tjällmo (E), Hultema

Anteckningar

"Måns Persson och dess moder hustru Karin Månsdotter i Åsa, kärade till Pehr Swensson i Håhlbäck, sampt Jacob och Anders Swenssöneer utj Unna för det dhe wåldsaml:n sönderslagit dess fönster i stugun, sampt sedan inkommit i dess huus med stakar och slagiti bordet så och med åthskillige otilbörl:e ord framfarit, hwarpå äskas plicht jempte expenser. Hwaremot ?? swarade det intet skall kunn bewjsas dhe giort något öfwerwåld med ord eller gärningar. Måns Persson och hustru Karin Månsdotter beropade sig till witne Arfwed Swensson i Tibble och Olof Samsesson och dess hustru Marit Nillsdotter, Tienstefleckan Lena Persdotter i Wästra Linderöö, Aron Erichsson i Hållbäck och Brjta Erichsdotter på Tybbles ägor, hwaribland utan Brjta Erichsdotter inga flere woro tillstädes än Olof Samsesson och Aron Erichsson, hwilka med hand och lagbok aflade sin wittnesEed och särskilt wittnade först Olof Samsesson hwilken berättade at då han förl. Jacobsmässadagen warit i barnsöhl tilljka med flere utj Åsa har desse på gården begynt kasta äplen på hwarandra, då dhe kanske läre hafwa råkat hustru Karin och dess mans Pehr Swenssons i Åsa fönster, hwarföre Pehr Swensson kommit uth, och bedt dem icke med ofred handtera dess huus: men ehuru det tillgådt har Olof Samsesson icke förmärkt emedan han warit drucken och gådt sin wäg när han sporde oläte begynnas, mera hade Olof Samsesson intet att berätta tog afträde. Jacob Swensson i Unna tillstod sig budit 4 stf:r förljkning, för det dhe små barnen kastat med äplen och sönderslagit fönstren, hwarpå Aron Erichsson inkallades och berättade att barnen leekt med äplen på gården, då dhe och sins emellan begynt att kasta äplen, då han hört et äple flugit på fönstret och glasen klingat hwilket Anders Swensson kastat, men utj hwad mening antingendet skiedt med wåda eller utj ondska weet han intet, mehr hade han intet at wittna tog afträde. Käranderna beropade sig ytterligare till wittne Brjta Erichsdotter på Tybbles ägor och Pjgan Maria Andersdotter hwilka icke kunda tillåtas aflägga Eed emedan Brjta Erichsdotter icke förstod hwad Eed har at betyda, Maria Andersdotter åter icke ännu begådt sine sahligheetzmedell, doch utan Eed tillätz berätta hwad dem witterligit wore, först Brjta Erichsdotter som sade desse instämbde drängar kommit på dören medBuller och oläte. Maria Andersdotter berättade ljkaledes at dhe med Buller kommit på dören, och som hon förstod hafft en stake i händerne, och med den samma sedan dhe kommit in i stugun slagit i Bohl och kistor. Resolutio TingzRätten kan sig utj denne saak intet uthlåta innan dhe instämbde, men bortowahrande wittnen Arfwed Swensson i Tybble, Marit Nilsdotter i Linderö och fleckan Lena Persdotter inkomma hwartill denne saak opskiutes." (HHD 1712ht ʹ20)